top of page

Ras Barse Utsav Samiti

President 

Padmashri Dr. Nalli Kuppuswamy 

Vice President 

Shri. Voora Narshiman

Advisory Panel

 • Dr. Hisamuddin

 • Pandit Dr. S. Ballesh 

 • Shri. Don Kabiraj 

 • Shri. Suresh Jain D

 • Ustad Nazim Hussain Bismillah Khan

 • Pandit Rajshekar Mallikarjuna Mansur

 • Pandit Shrinivas Bhimsen Joshi

 • Shri. Manoj Hangal

 • Pandit MN. Munesh

 • Pandit Dattatray Kalburgi

RB Core Committee

 • J.S. Shekar

 • Suresh Jain D

 • Vidhya Srinivasan

 • Swati Venkataraman 

 • Jayashree Ravindran

 • Mahendran

 • Anusha Mahendran

 • Suresh Raj

 • Poornima Jalihal

 • Ashiwarya  

Tansen Academy Students Committee

 

 

Chitra Mahaveer Jain

Sabu Balagopal

Kamhalini Shyam

Priya Sabu

Prakash Ballesh

Shivanand Ballesh

Suresh Raj

Rani Eniyavan

Indra Rajaa Kanthadai

Revathy Nagarajan

Vidhya Srinivasan

Jayashree Ravindran

Venkataraman

Swati Venkataraman

Mahendran

Anusha Mahendran

Sivasubramanian Gopalakrishnan

Purnima Jalihal

Devandra Jalihal

Eniyavan Sampath

RB 2016 StudentsTag Team Members

RB 2016 Media Committee :

 

 • Samhati Mohapatra

 • Debayan Tiwari

 • Bhavya Vijay

 • Vijay

 • Kumaresh

 • Priya Sabu

 • Shruti

 • Sanjay Roy 

 • Anirudha

 • Veera Raghavan

 • Veeramani

 • Jayashree

RB2016 Editorial Team :

 

 • Mohan Gaanz

 • Anirudha,

 • Farzana

 • Mahendran

 • Deepa

 • Devika

 • Anusha

 • Kumaresh

RB 2016 Students Committee

 

Kumaresh 
Jaitin
Ramkant 
Yogesh 
Srivardhani

Devika
Shiva Shankar
Priya Narahari

Yamini Pranesh

Deepa
Bhuvana

Varun 
Ram Siva 
Revathi 
Priya Pai 

Shrenika

Thyla

Anuj

Moumita
Sagar Bhatia 

Vijay

Rashmi

Priya Hemesh

Priya Sabu

Sutapa
Shanta 

Bhavya

bottom of page